Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010) Ashish Avikunthak - Vakratunda Swaha (2010)